The sensation Method of Homeopathy

”There is only one disease state and all local symtoms are but an expression of this vital sensation”

                                                                                              Dr R. Sankaran

”The sensation Metod of Homeopathy” har utvecklats sedan 1980-talet av den Indiske homeopaten Dr. Rajan Sankaran och hans läkarteam i Mumbai. Det är den enskilt viktigaste och mest nydanande upptäckten inom modern Homeopati sedan Hahneman’s upptäckter i slutet av 1700-och början av 1800-talet.

Johannesört

Johannesört

Dr Rajan Sankaran (MD, Hom) indisk läkare, homeopat, lärare och författare, född 1960 i Mumbai och verksam som homeopat sedan 1981. Efter att ha behandlat flera tusentals människor, analyserat och studerat orsak och verkan under de senaste 30 åren har Dr Sankaran utvecklat ett nytt system inom den klassiska homeopatin. Systemet vilar främst på förståelsen att allt som finns i naturen är länkat med oss människor och vi med den. Dr Sankaran och hans team har under flera decennier systematiskt klassificerat de homeopatiska preparaten inom olika riken (eller ”kingdoms” som de kallas på engelska) som har sin motsvarighet i bl.a djur-, växt- och mineralriket.

För homeopaten är systemet ett förstaklassigt hjälpmedel som gjort det lättare och ännu mer precist att välja rätt preparat i varje enskild behandling. Som alltid, med syfte att möta varje individuell klients energimässiga obalans och symtom. Fortfarande är det likhetsprincipen där ”lika botar lika” som utgör grunden för behandlingen.

Dr Sankaran har, parallelt med sitt arbete med klassificeringen även utarbetat en ny metod för den homeopatiska konsultationen. Denna inriktining inom homopatin kallas för ”The sensation Metod”.

För att nå det övergripande syftet att genom det rätta homeopatiska preparatet skapa helande och balans för klienten, öppnar ”the sensation method” upp för ett stilla, djupgående, respektfullt lyssnande av klientens olika problem och symtom. Homeopaten följer klienten berättelse och vägleder genom korta frågor om vad som upplevs, ända fram tills upptäckten av den underliggande orsaken till obalansen och sjukdomssymtom är tydlig. Vår obalans kan ta sig fysiska, emotionella och mentala uttryck och färgar ofta våra liv på flera plan. Dr Sankaran kallar denna obalans för ”the other song” då den inte är vårt sanna uttryck som hela, friska människor utan mer som en störande energi som hindrar oss att leva våra liv i hälsa och full medvetenhet. Allt vi upplever, fysiskt, psykiskt och själsligt färgas av denna energi, som ett filter genom vilket vi ser på oss själva och omvärlden.

’The Sensation method’ förklarad

Dr Sankarans metodik åskådliggör hur varje enskild människas uppfattning och upplevelse av t.ex stress har att göra med ett inre mönster av obalans. Han kallar detta mönster för den inre ”sången” och visar genom sin metod hur den står i direkt relation till någon av de tre naturrikena: djur-, växt-, och mineralriket.

Denna inre ”sång” är närvarande i varje moment av våra liv och yttrar sig genom vår individuella upplevelse (sensation) som känns av fysiskt, psykist och själsligt. Den är konstant närvarande och genomsyrar allt vi är med om, allt vi gör och känner. När den blir för stark kan den ta över och styra våra liv, ibland helt och hållet och manifesterar sig då i form av kroniska eller akuta symtom eller sjukdomar (s.k states).

Sedan 2012 utvecklar Dr Sankaran och hans team sin metod genom att fördjupa och omfatta även andra teorier inom klassisk homeopati i ett arbete han kallar Synergy I & II.

Dr Sankaran föreläser och håller seminarier över hela världen, vilka ofta är bokade flera år framöver. Han har skrivit ett 20-tal böcker i ämnet homeopati som går att köpa på nätet via Amazon eller direkt via hans hemsida: www.rajansankaran.com

Fråga: Vad betyder ”sensation”?

Svar: Varje människas egen inre upplevelse av den yttre verkligheten.

Naturriken (Kingdoms)

Dr Sankarans klassificering av homeopatiska preparat i olika ”Riken” har möjliggjort en bredare och samtidigt mer sammansatt förståelse för deras användningsområden i enlighet med The Sensation method.

Varje Rike har en grundkaraktär, som är direkt länkad till dess funktion i naturen:

  • Djurriket – överlevnad (survival)
  • Växtriket – känslighet (sensitivity)
  • Mineralriket – struktur (structure).

Varje människa tillhör något av dessa Riken genom sin inre upplevelse (sensation) av den yttre verkligheten.

Djurriket

En person som behöver att preparat från djurriket styrs av överlevnad i förhållande till någon eller något.

Allt hänger på att vara starkast, bäst, snabbast eller smartast i förhållande till andra (survival of the fittest) för att klara sig.

Bland djuren handlar allt om överlevnad och hierarki, från de allra minsta (t.ex insekterna) till de allra största (t.ex däggdjuren) vet man sin plats och agerar därefter.
Här återfinns även teman som offer och förövare (prey vs predator), attraktion och sexualitet.

Växtriket

För en person som behöver ett medel från växtriket är känslighet det centrala. En växt är helt beroende av sin direkta omgivning – ljus, jordkvalitet och väderlek. Till skillnad mot djuren som kan slåss för att överleva, måste en växt istället anpassa sig till omgivningen för att inte gå under.

Personer med en inre ”sång” från växtriket är därför ofta inkännande och känsliga personer. De styrs av sina känslor och påverkas starkt av sin omgivning. Reaktioner/upplevelser har också alltid sin motsats hos dessa personer.

Mineralriket

Uppbyggnad, kamp och upphållande av struktur är det centrala för en person som behöver ett preparat från mineralriket. Precis som grundämnena är indelade i det periodiska schemat efter en klar, koncis och organiserad struktur är organisation och stabilitet ledord i mineral ”sången”.

Här finner vi även begrepp som kapacitet, prestation och styrka, samt identitet och behov.

7 nivåer av upplevelse (sensation)

Dr. Sankaran har även utarbetat ett system som visar att vi upplever vår verklighet utifrån sju olika nivåer (levels of sensation). Varje nivå representerar djupet av varje människa upplevelse av verkligheten. Var och en av nivåerna står sedan i direkt relation till de homeopatiska preparatens styrkegrad.

Denna indelning i nivåer underlättar när man skall avgöra vilken potens medlen skall ges i, för att på bästa och mest skonsamma sätt hjälpa verje enskild patient.

De olika nivåerna av upplevelse:

  • 1. Namn

  • 2. Fakta

  • 3. Känsla

  • 4. Illusion

  • 5. Upplevelse/sensation

  • 6. Energi

  • 7. Sjunde Nivån